DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie”, nr RPPK.08.03.00-18-0007/18.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie”, nr RPPK.08.03.00-18-0007/18.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów

 

banmed1234@banmed.pl

ban-med.pl

Powrót do listy zapytań

Środa, 8 maja 2019 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz