Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie w ramach projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie", nr RPPK.08.03.00-18-0007/18

Środa, 18 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie w ramach projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Dobrzechowie", nr RPPK.08.03.00-18-0007/18

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  

Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. wydane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

Powrót do listy zapytań

Pobierz

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Pobierz

Pobierz

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów

 

banmed1234@banmed.pl

ban-med.pl

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz