DZIENNY DOM POMOCY W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach projektu "Dzienny Dom Pomocy Dobrzechowie", nr RPPK.08.03.00-18-0050/18.

Wtorek, 15 października 2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach projektu "Dzienny Dom
Pomocy w Dobrzechowie", nr RPPK.08.03.00-18-0050/18.

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  

Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. wydane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

Powrót do listy zapytań

Pobierz

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Pobierz

Pobierz

Zapytanie ofertowe

B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów

 

b_2@op.pl

aktywizujemy.pl/ddp

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz