Tytuł projektu

 

Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie

 

 

 

 

Wnioskodawca

 

B2 Sp. z o.o.

 

 

 

 

Okres realizacji projektu

 

1 IV 2019 - 31 III 2022

 

 

 

 

Cel główny projektu

 

Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 30 osobami niesamodzielnymi z terenu powiatu strzyżowskiego poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie (dalej: DDP) w okresie realizacji projektu.

 

 

 

 

Grupa docelowa

 

30 osób (19 kobiet/11 mężczyzn) zaliczanych do grupy osób niesamodzielnych zamieszkujących w powiecie strzyżowskim (woj. podkarpackie), które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które wg. skali Barthel uzyskają maksymalnie 80 pkt. Przez podstawowe czynności dnia codziennego należy rozumieć m.in. spożywanie posiłków, poruszanie się, korzystanie ze schodów, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej czy kontrolowanie czynności fizjologicznych.

 

 

 

 

Zadania w ramach projektu

 

1. Adaptacja i zakup wyposażenia DDP

2. Funkcjonowanie DDP

 

 

 

 

Zakładane wskaźniki (liczby)

 

30 - wsparte w programie miejsca świadczenia usług społecznych istniejące po zakończeniu projektu

27 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w wyniku udziału w projekcie

30 - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

27 - osoby, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi

 

 

 

 

Finansowanie przedsięwzięcia

 

Łączna wysokość dofinansowania projektu wynosi: 2 160 464,55 zł, w tym:

1. środki europejskie: 1 933 179,26 zł

2. środki z budżetu państwa (dotacja celowa): 227 285,29 zł

3. wkład własny: 113 864,00 zł

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia

 

Rodzaj

Okres 

Godziny

Miejsce

   Funkcjonowanie DDP   

   1 XI 2019 - 31 III 2022   

   7:30 - 15:30   

 

   Budynek usługowy zlokalizowany 
  na działce 1846/4 oraz 1846/2
  w m. Dobrzechów, gm. Strzyżów