DZIENNY DOM POMOCY W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach projektu "Dzienny Dom Pomocy Dobrzechowie", nr RPPK.08.03.00-18-0050/18.

Poniedziałek, 9 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy
w Dobrzechowie w ramach projektu "Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie", nr RPPK.08.03.00-18-0050/18

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  

Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia,
które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Pobierz

Powrót do listy zapytań

Pobierz

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Pobierz

Pobierz

Zapytanie ofertowe

B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów

 

b_2@op.pl

aktywizujemy.pl/ddp

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz