DZIENNY DOM POMOCY W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach realizacji projektu "Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie", nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0050/18.

Środa, 21 sierpnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0050/18

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  

Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia,
które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Załącznik nr 3. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4. Wykaz osób

Powrót do listy zapytań

Załącznik nr 1. Formularz oferty na roboty budowlane

Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Pobierz

Załącznik nr 5. Wzór umowy

Pobierz

Załącznik nr 6. Przedmiar robót

Pobierz

Zapytanie ofertowe

B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów

 

b_2@op.pl

aktywizujemy.pl/ddp

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz