DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W DOBRZECHOWIE

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie”, nr RPPK.08.03.00-18-0007/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna  

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie”, nr RPPK.08.03.00-18-0007/18

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty (załącznik nr 1)

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 2)

Wzór umowy (załącznik nr 3)

Ogłoszenie o zamówieniu

Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp. k.

Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów

 

banmed1234@banmed.pl

ban-med.pl

Powrót do listy zapytań

Wtorek, 28 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Pobierz

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz